Wedstrijdreglement 2022

Wedstrijdreglement EGHV

Algemeen:

1. Het bestuur van de EGHV organiseert jaarlijks een aantal clubwedstrijden op zoet- en zout water.

2. Alle leden van de EGHV mogen deelnemen aan de clubwedstrijden. · Deelname aan jeugdwedstrijden is alleen toegestaan voor leden tot 16 jaar (incl. kalenderjaar waarin lid 16 jaar wordt). Een introducee is voor maximaal 1 wedstrijd per jaar toegestaan. Een introducee is iemand die eens kennis wil maken met de wedstrijdvisserij. Voor een introducee geldt vooraf aanmelden bij bestuur, geen inschrijfgeld en ook geen recht op een prijs uit de prijzenpot. Voor deelname aan de zogenaamde eindejaar wedstrijd (medio december) dient men voornemens te zijn in dat jaar aan minimaal 4 competitie wedstrijden mee te doen (zoet of zout).

3. Jaarlijks wordt de wedstrijdkalender vastgesteld op de najaarsvergadering van de EGHV.

4. Bij deelname aan een wedstrijd gaat men akkoord met eventuele publicatie van een wedstrijdverslag in papieren of digitale vorm van naam en eventueel foto

5. Het wedstrijd parcours wordt uitgezet door bestuursleden van de EGHV of door het bestuur aangewezen vrijwilligers.

6. Inschrijving voor een wedstrijd is mogelijk van 60 – 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Plaats toewijzing vindt plaats door loting. Om zeker te zijn van een Bisnummer of MTB (moeilijk ter been) nummer dient dit uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd aangevraagd te worden bij een bestuurslid of via info@eghv.nl. Inwerpen en vissen dient te geschieden vanaf de toegewezen plaats.

7. Het start en eind signaal wordt door of namens het bestuur gegeven. Het is verboden om 1 uur voorafgaande aan de wedstrijd op het wedstrijdparcours te vissen. Na het eindsignaal dient iedere deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water te halen, evt. gehaakte vis telt nog mee.

8. Voor elke wedstrijd wordt minimaal 1 controleur aangesteld.

9. Gevangen vis moet voorzichtig worden behandeld en onbeschadigd ter meting/weging worden aangeboden bij de controleurs. Verminkte vissen worden niet geaccepteerd bij de meting. Na meting dienen de vissen direct teruggezet te worden in het water. Bovenmaatse vis mag worden behouden mits deze direct gedood en gekenmerkt wordt.

10. Alle wedstrijden worden gevist in 2 vakken. De vak indeling zal na trekking plaatsnummers worden vastgesteld. Helft in A en andere helft in B (bij oneven aantal deelnemers zal vak A een(1) nummer meer bevatten). Bij een fysieke scheiding in het parcours zullen de vakken vast zijn rondom scheiding (dammetje, grote bocht, etc.). Bij een fysieke scheiding in het parcours zullen we, om een zo gelijkmatige vulling van het parcours te verkrijgen, uit beide vakken vooraf een aantal nummers halen en deze indien nodig later in de pot ter trekking te doen.

11. Alleen levende vis gevangen aan eigen uitrusting wordt geteld. De bij meerdere deelnemers aangehaakte vis telt alleen voor de deelnemer(s) waarbij de vis in de bek gehaakt is.

12. Achterlaten van afval (lijn, haken, kranten, blikjes etc.) is verboden.

13. Hulp van anderen tijdens de wedstrijd is niet toegestaan, uitgezonderd hulp bij het landen van een grote vis.

14. Prijsuitreiking vindt plaats aansluitend aan de wedstrijd. Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, bij verhindering dient dit voorafgaande aan de prijsuitreiking gemeld te zijn bij het bestuur. Alleen deelnemers die de hele wedstrijd uitgevist hebben komen in aanmerking voor een prijs. Indien er door onvoldoende visvangst prijzen resteren worden deze onder de aanwezige leden verloot.

15. Mankementen aan prijzen dienen binnen 24 uur te worden gemeld bij het bestuur.

16. Deelname aan de wedstrijden is op eigen risico. Het bestuur van de EGHV is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, schades enz.

17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, deze beslissing is bindend.

18. Elke deelnemer dient bekend te zijn met dit reglement en dient zich eraan te houden. Overtreding kan tot uitsluiting leiden.

19. Dit reglement zal jaarlijks tijdens de najaarsvergadering worden geëvalueerd. De aaskeuze voor de zoutwater competitie wordt iedere 5 jaar bekeken (eerst mogelijke aanpassing najaarsvergadering 2024).

Aanvulling zoetwater wedstrijden:

1. Vissen is toegestaan met een werphengel of een vaste hengel met dobber, maximaal voorzien van 1 enkelvoudige haak.

2. Reserve beaasde onderlijnen zijn toegestaan. Een opgetuigde reservehengel is toegestaan.

3. Alle aas is toegestaan behalve: Kunstaas, gekleurde maden en “vers-de-vase”.

4. Voeren voorafgaand aan of tijdens de wedstrijd is toegestaan, met een maximum van 250 gram droogvoer per wedstrijd. 15 minuten voor aanvang wedstrijd is er een signaal dat er met voeren mag worden gestart.

5. De afstand tussen 2 deelnemers is minimaal 3 meter.

6. Inwerpen en vissen dient te geschieden vanaf het droge.

7. Voor de aanbieding aan de controleur dient vis levend bewaard te worden in een leefnet met minimum doorsnede van 35 cm en minimum lengte van 150 cm.

8. De weging van de gevangen vis vindt plaats na afloop van de wedstrijd.

9. Jaarlijks zijn er kampioenschappen te behalen (Algemeen, Senioren en junioren), hiervoor telt het aantal op de najaarsvergadering vastgestelde, beste resultaten van de competitiewedstrijden.

10. Alle gevangen vissen tellen mee (dus ook kleiner van 10.0cm)

11. Na afloop wedstrijd zullen van beide vakken de uitslag worden bepaald op basis van totaal gewicht van de gevangen vis. Bij gelijk gewicht zal d.m.v. loting de volgorde worden bepaald (bij loting gelijke klassementspunten).

12. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door steeds de bovenste kaart van vak A en vak B te pakken en daarvan de beste (hoogste gewicht) boven op te leggen. Indien er 2 identieke kaarten zijn zal door loting volgorde worden bepaald (deze zullen wel gelijke klassementspunten krijgen). De vissers zonder vis (beide vakken) zullen onder de laatste deelnemer met vis worden geplaatst, met dien verstande dat deze 5 extra klassementspunten krijgen dan de laagst geklasseerde met vis.

Aanvulling feeder wedstrijden:

1. Vissers van alle leeftijden en sekse mogen deelnemen in de feederwedstrijd van de EGHV.

2. De feederwedstrijd duurt vanaf het moment dat het eerste signaal wordt gegeven tot het signaal "einde wedstrijd". Er wordt 3 uur aaneen gesloten gevist.

3. Er dienst gevist te worden met één feederhengel met een enkelvoudige haak. De maximale lengte van de hengel ( m.u.v. de lijn) is 4.50 meter. Het is toegestaan meerdere feederhengels reserve te houden, echter mag slechts met 1 feederhengel worden gevist.

4. Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Er mag gevist worden met aas direct aan de haak bevestigd, of door middel van een hair of baitband. Het gebruik van een voerkatapult is verboden. Er mag enkel gevist worden met een korf of een methodfeeder.

5. De deelnemer dienst de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dienst in levende staat te verkeren. Men dient ten allen tijd zorg te dragen voor het welzijn van de vis.

6. Er mag alleen recht vooruit worden ingeworpen.

Aanvulling zoutwater wedstrijden:

1. Vissen is toegestaan met een werphengel of een vaste hengel met dobber, maximaal voorzien van 3 enkelvoudige haken. Vissen met wegdrijvende dobber is verboden.

2. Reserve beaasde onderlijnen zijn toegestaan. Een opgetuigde reservehengel is toegestaan (zonder aangekoppelde onderlijn).

3. Toegestaan aas: Zeepieren (leeglopers/tappen), mestpieren en regenwormen.

4. Versieringen (kralen, glitters, veren etc.) op de haak of haaklijn zijn toegestaan.

5. De afstand tussen 2 deelnemers is minimaal 5 meter.

6. Waden tot kniehoogte is toegestaan. De pendulumworp is niet toegestaan.

7. Voeren is niet toegestaan.

8. Gevangen vis dient voordat er wederom ingeworpen wordt in de meegebrachte emmer (gevuld met water) geplaatst te worden.

9. Gevangen vis welke niet in de meegebrachte emmer geplaatst kan worden dient direct door het bestuur of een afgevaardigde van het bestuur gemeten en teruggezet te worden.

10. Voor de aanbieding aan de controleur dient vis levend bewaard te worden in een ruim met water gevulde emmer.

11. Jaarlijks zijn er kampioenschappen te behalen (Algemeen, Heren, Dames, 65 Plus en Jeugd) hiervoor telt het aantal op de najaarsvergadering vastgestelde, beste resultaten van de competitiewedstrijden.

12. Elke gevangen vis vanaf 10.0 cm krijgt 1 punt per cm. Vissen kleiner dan 10cm worden niet gewaardeerd. De gemeten vis wordt naar boven afgerond op hele cm.

13. Na afloop wedstrijd zullen van beide vakken de uitslag worden bepaald. Eerst telt totaal aantal cm van de gevangen vis, daarna aantal vissen, daarna grootste vis, 1 na grootste etc. Als dan nog geen verschil optreedt, zal d.m.v. loting volgorde worden bepaald (bij loting gelijke klassementspunten).

14. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door steeds de bovenste kaart van vak A en vak B te pakken en daarvan de beste (in volgorde cm, aantal vis, grootste, 1na grootste, etc.) bovenop te leggen. Indien er 2 identieke kaarten zijn zal door loting volgorde worden bepaald (deze zullen wel gelijke klassementspunten krijgen). De vissers zonder vis (beide vakken) zullen onder de laatste deelnemer met vis worden geplaatst, met dien verstande dat deze 5 extra klassementspunten krijgen dan de laagst geklasseerde met vis.