Bepalingen Viswateren EGHV

Verenigingslijst en bepalingen van viswateren hengelsportvereniging

Viswateren van de EGHV:


1. Alle wateren binnen de bebouwde kom van Goes.
Zoals onder andere de Goese Vesten, de wateren in Goes Zuid. De wateren in de Goese Polder en de wateren in Goes Noord. In het water langs de Nansenbaan in Goes Zuid mag niet worden gevist.

2. Het Havenkanaal van Goes.
Dit Havenkanaal loopt van de Ringbrug in Goes tot aan het Goese Sas. Het gehele kanaal mag worden bevist behalve de laatste 100 meter voor de schutsluis.
Vanaf de oostelijke oever tussen Wilhelminadorp en het Goese Meer mag er tussen zonsondergang en zonsopkomst niet worden gevist wegens een verblijfsverbod.

3. Het Goese Meer.
Er mag worden gevist vanaf de boot en vanaf alle oevers voor zover deze niet in particulier eigendom zijn. Vanaf een aantal met borden aangegeven oevers mag er niet worden gevist van zonsondergang tot zonsopkomst wegens een verblijfsverbod.

De wateren zijn ook aangegeven in de visplanner app.

Bepalingen Verenigingslijst van Viswateren

Algemeen
1 .Deze lijst is alleen geldig in combinatie met een geldige VISpas (EGHV) of een Jeugdpas EGHV.
2 .Deze lijst op zich, geeft geen enkel recht.
3 .De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en de voorwaarden zoals vermeld in de lijsten van viswateren.
4. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.
5. De sportvisser is verplicht alle gevangen vissen onbeschadigd direct in het zelfde viswater terug te zetten. Dit geldt ook voor snoek en paling.
6. De sportvisser dient de gesloten tijd in acht te nemen.
7. Er mag gevist worden vanaf één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. Nachtvissen is alleen toegestaan in de maanden juni, juli en augustus en alleen voor de leden van de E.G.H.V. Met uitzondering van de Westvest, hier is nachtvissen verboden en mag er alleen gevist worden tussen 08:00 en 22:00 uur.  Voor sommige met borden aangegeven gebieden geldt een verblijfsverbod tussen zonsondergang en zonsopkomst.
8. De sportvisser is verplicht de schade, die hij/zij door het gebruik van de vergunning veroorzaakt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, om te voorkomen dat de gemeente c.q. de rechthebbende op het viswater schade lijden.
9. Het vissen dient zodanig te geschieden dat dit geen gevaar of overlast oplevert voor voorbijgangers of omwonenden.
10. Op verzoek moet de vergunning getoond te worden aan de ambtenaren van de politie, de gemeente-opzichter (afdeling beplantingen), bestuursleden van de E.G.H.V. en leden van de vereniging die door het bestuur tot controle gemachtigd zijn.

Het is verboden:
11. Om met 3 hengels te vissen in de wateren van de E.G.H.V.
12. Geluidsoverlast te veroorzaken op welke manier dan ook.
13. Om overmatig te voeren.
14. Te vissen vanaf de openbare weg (brug).
15. Afval op de visplaats achter te laten.
16. De natuur te verstoren
17. Hinder voor anderen te veroorzaken.
18. Gekleurde maden te gebruiken.
19. De gevangen vis te verkopen.
20. Op de wedstrijdavonden als niet deelnemer te vissen op het wedstrijdparcours.

Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet).
Meldpunt stroperij: 0800-0488 – NVWA
Meldpunt vissterfte : 0118-621000 – Waterschap